Wij geven hierboven de portretten van den heer en mevrouw Spijkerman Van Beijnen, die heden, 13 april 1935 te Ginneken hun gouden bruiloft vieren. Het feit dat wij aan dit gouden feest hier op deze speciale wijze herinneren, hoewel de jubilarissen reeds een tiental jaren onze gemeente verlieten, bewijst wel dat de herinnering aan hen in onze plaats levendig is gebleven, dat hier sprake moet zijn van bijzondere verdiensten, die in de dankbare herinnering blijven voortleven. Bij deze gelegenheid willen wij gaarne aan onze waardering voor die verdiensten uiting geven.

Het tegenwoordige geslacht op wat rijpere leeftijd in Waalwijk toch heeft aan den heer Spijkerman zijne schoolopleiding te danken, waar hij gedurende 26 jaren hier hoofd der Openbare School is geweest. En die functie bekleedde hij op zeer bijzondere wijze: zijn groote kennis, zijn talent als paedagoog, zijn gezag, zijn verstandige omgangmet de jongelui, zijn juiste kijk op opvoeding, dat waren hoedanigheden die hem stempelden tot een autoriteit op het gebied van onderwijs en paedagogie en waardoor hij den grondslag legde voor veler welslagen in het latere leven.

Als leeraar van de Rijksnormaalschool, later als directeur der Dagnormaalschool te Waalwijk, was hij de vormer van de toekomstige onderwijzers, welke moeilijke functie

hij met veel kennis, tact en ambitie vervulde, tot heil der velen, die zich hier hun levenspositie verzekerden.

De heer Spijkerman was een bekwaam onderwijzer, die om zijn capaciteiten, zijn werkkracht en zijn persoon zeer hoog werd geacht en gewaardeerd, niet in het minst ook om het praktische voorbeeld dat hij gaf in zoovele goede zaken, vooral ook in z'n waren godsdienstzin, wars van alle menschelijk opzicht.

Meermalen is er gelegenheid geweest aan die waardering en hoogachting uiting te geven. Wij herinneren ons z'n 25 jarig jubileum, toen iedereen zich om 't meest beijverde hem hulde te brengen.

Z'n collega's, de leerlingen, de oud-leerlingen onder leiding van wijlen mr. B. Timmermans, het gemeentebestuur, het schooltoezicht enz., allen spraken toen woorden van dank en hulde en bekrachtigden die met duurzame geschenken.

Uit dat alles kwam duidelijk naar voren wat de heer Spijkerman voor Waalwijk en voor de toekomst van Waalwijk geweest is; daarom zal het niemand verwonderen dat wij op deze plaats bijzondere aandacht aan een bijzonder jubileum van zulk een bijzondere man wijden en hem van harte gelukwenschen bij dit zeldzame gebeuren. Daarnaast bieden wij onze felicitaties aan aan mevrouw Spijkerman, die haar echtgenoot steeds trouw terzijde stond toen z'n arbeidstaak zooveel van hem vergde en

en beslag op hem legde van den vroegen morgen tot den laten avond, maar niet in 't minst bij de opvoeding van een groot en krachtig gezin, waarvan zij de leden mede heeft weten te brengen tot eervolle posities in ons vaderland en daarbuiten.

Ook aan de geachte familie, die toch nauw aan Waalwijk verwant is gebleven, onze gelukwenschen, met de hoop dat God den levensavond der geachte jubilarissen moge blijven zegenen nog vele jaren lang.

* * *

ot slot hier nog enkele data:

De heer Spijkerman werd 2 september 1889 benoemd tot hoofd der openbare school alhier, welke zelfde functie hij tot dan toe vervulde te Oeffelt.

7 Oktober d.a.v. trad hij in dienst en korten tijd daarna werd hij tevens benoemd tot leeraar aan de Rijksnormaalschool.

7 Oktober 1914 herdacht hij onder groote belangstelling zijn 25-jarig jubileum.

In het jaar 1915 nam hij zijn ontslag wegens benoeming tot directeur der Dagnormaalschool alhier, wat hij bleef tot de opheffing dier school in 1924, toen hij benoemd werd tot Directeur der Rijkskweekschool te Breda, waar hij zich toen vestigde.

Heden, zaterdag wordt receptie gehouden van 2-3 uur in Hotel Dennenoord te Ginneken

Een lovend artikel in DE ECHO VAN HET ZUIDEN

13 april 1935, 58e JAARGANG