Informatie over de familie Roeling

UIT DE SCHIEDAMSE KRANT " GROENOORD AKKOORDEN" waarschijnlijk uit 1969

EEN ARTIKEL OVER:

DE KETHELSE FAMILIE ROELING


Een tragisch ongeval.

Van het geslacht Roeling, dat van Duitse afkomst is, vinden we het eerst vermeld Hendrik Roling, echtgenoot van Aaltje Westgeest en vader van Hendrik Roling Jr., de stamvader van de Kethelse Familie Roeling. Deze Hendrik Jr. werd geboren te Thunen (in het Duitse Graafschap Lingen) en wel op 20 augustus 1777. Hendrik vertrok omstreeks 1810 naar Kethel alwaar hij de 27e mei van dat jaar huwde met Jacoba Schenkevelt, weduwe van Arent Thomasz. de Vetten van wie zij reeds enkele kinderen had. Jacoba werd de 9e maart 1777 in Het Hof van Delft geboren en stierf op 24 december 1850 te Kethel.

Nu was Hendrik samen met zijn jongere broer Dirk naar Kethel gekomen maar zij waren nog geen half jaar hier of een tragisch ongeval voltrok zich. Zo lezen we in een van Kethels oude archiefstukken ondermeer het volgende: "Aangeving gedaan van het lijk van Dirk Roling, oud 22 jaaren, ongehuwd, overleeden 17e dito door het vallen in het water in de Delfsche Schie langs de Jurisdictien van Kethel vloeiende, en vandaar gebracht ten huijze van desselfs broeder Hendrik Roling, woonende binnen den Ambachten Kethel vanwaar hij is begraven geworden. ..17/18-9-1810".

Het zal de lezer opvallen dat hier de namen Roling en Roeling door elkaar gebruikt worden. Dit is te verklaren doordat de oude benaming Roling van Duitse oorsprong is en Roeling een vernederlandse vorm daarvan.

In cronologische volgorde dus; Roling, Rohling, Rooling, Roelink, Roeling. Hoewel deze verschillende spellingen in een zelfde tijdsbestek dooreen gebruikt worden, is in de 2e helft van de 19e -eeuw de schrijfwijze Roeling de meest gangbare geworden.


ROLINGEN BOUWMANNEN

Hendrik Roling was van beroep bouwman, die zijn land waarschijnlijk in huur had bij de R.K Kerk, die toen nog eigenaar was van veel onroerend goed. Het bouwland van Hendrik was gelegen aan de Harreweg.

Het eerste kind dat uit dit huwelijk van Hendrik en Jacoba geboren werd was een meisje, dat ze Joanna noemden.

Joanna werd op 9 december 1811 geboren en huwde in 1842 met Leonardus Overgaag, bouwman te Delfshaven en wonende in Kethel. Het tweede kind waarmee dit huwelijk gezegend werd, was een zoon die de naam van zijn vader kreeg.

Hendrik Jr. aanschouwde in 1813 het levenslicht en huwde in 1843 met Catharina van Duikeren, dochter van Leendert van Duikeren en Adriana Lansbergen. Van Arij, de 2e zoon van Hendrik, weten we verder niets dan dat hij in 1815 werd geboren.

Alida, de 4e spruit uit dit huwelijk, was geen lang leven beschoren. Zij werd slechts een jaar. Met de laatste zoon Dirk, genoemd naar zijn verongelukte oom, werd het geslacht Roeling in rechte lijn voortgezet.

Deze stamhouder, die 1818 werd geboren, huwde met Cornelia Stolk afkomstig uit Zouteveen. Dirk oefende, evenals zijn vader Hendrik, het beroep van bouwman uit.

Het echtpaar RoeIing-Stolk kreeg in totaal 11 kinderen welke werden geboren tussen de jaren 1847 en 1861. Her is niet mogelijk om van al deze kinderen enkele bijzonderheden te vertellen daar dit verhaal dan te eenzijdig zou worden; maar een lijstje van deze spruiten met hun geboortejaar vermeld kan geen kwaad;- Maria (1848), Hendrik 1849), Martinus (1850), Jacoba Maria (1851), Jacoba ( 1853), Leonardus (1854), Theodorus (1856), Theodorus b. (1857), Arnoldus -1860), Theodorus c. (1861).

FAMILIE VERSPREID

Wanneer we dit lijstje goed bekijken zien we dat er in het totaal 7 stamhouders zijn. Leonardus en Theodorus. a, b en c vallen alzo af daar zij reeds op jeugdige leeftijd stierven.

Martinus 2 vertrok naar Schiedam alwaar hij huwde met Maria van der Moor. Het echtpaar Roeling-van der Moor week later, met hun kinderen, naar Overschie uit.

Arnoldus vertrok in 1882 naar Schipluiden. Als enigste bleef dus over de oudste zoon Hendrik die de Kethelse tak van de Familie Roeling in rechte lijn moest voortzetten. Deze Hendrik was gehuwd met Gijsbertha Ruigrok (geb. 21-4-1856 V gest. 17;.2-1927 te Kethel) afkomstig uit Maasland. Van Hendrik Roeling valt nog te zeggen dat hij buiten zijn gewone beroep, zij het dan voor korte tijd, de functie van Kerkmeester uitoefende en wel als loco-penningmeester. Zij. kregen de navolgende kinderen; Maria Cornelia, Machiel C., Theodorus Wilhelmus, Michel Wilhelmus. Theodorus Martinus, Maria Johanna en Maria Arnolda. Enkele van deze kinderen zijn nog in leven, zoals Theodorus Wilhelmus die in 1894 werd geboren, hetzelfde jaar waarin zijn grootvader Dirk stierf. Ook hij en zijn vrouw Adrina Apolonia kregen natuurlijk weer kinderen; Hendricus, Wllhelmina, Gysbertus, Gerardus, Theodorus, Leonardus en Wilhelmus (gest. 1948). Zij wonen, op enkele uitgezonderd, nog allemaal in Kethel.

Ik hoop dat dit korte overzicht van een oude Kethelse familie bij de lezer in de smaak zal zijn gevallen en dit verhaal de aanleiding zal geven tot meerdere publikaties van verkorte Genealogien van Kethelse geslachten.

A. J. van der Tang


Enige informatie over deze krant biedt het volgende berichtje:

REDAKTIE VERHUIST

Voor allen die regelmatig of onregelmatig copy hebben voor Groenoord Akkoorden volgt hier een belangrijke mededeling. Met ingang van 5 november a.s. verhuist Uw redakteur van J. Oreliosingel 91 naar GRIEGPLEIN n.193. Het telefoonnummer blijft voorlopig 158247; eind 1970 of begin 1971 zal dit evenals vele andere nummers al veranderen in 708247. U Noteert U deze adreswijziging in Uwer agenda of administratie s.v.p., zodat er in de copylevering geen stagnatie of zal optreden.